HỆ THỐNG QUẢN LÝ

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

 

 Hướng dẫn hồ sơ

 
HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ)

Hồ sơ đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ


Hồ sơ đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ
 • ĐỐI VỚI CƠ SỞ
 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (BM01-QLC-02_Denghicapphep.docBM01-QLC-02_Denghicapphep.doc)
 2. Phiếu khai báo thiết bị X-quang (cho từng máy)(BM01-QLC-05_KhaibaoThietbi.docBM01-QLC-05_KhaibaoThietbi.doc)
 3. Các tài liệu kỹ thuật về thiết bị Các đặc trưng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, chứng chỉ về thiết bị X-quang chẩn đoán của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp.(Áp dụng đối với các thiết bị X-quang đã lắp đặt sau năm 2003)
 4. Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán, thời gian kiểm định không quá 12 tháng(Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép)
 5. Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ(Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép)
 6. Nội quy an toàn bức xạ phòng thiết bị X-quang chẩn đoán.
 7. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang(PL01-QLC-02_HuongdandanhgiaATBX.doc)
 8. Khai báo về thiết bị cảnh báo bức xạ.
 9. Khai báo thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.
 10. Bản sao quyết định thành lập tổ chức GCN đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư hoặc GCN hành nghề
 • ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ
 1. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ.(BM01-QLC-06_KhaibaoPhutrach.doc)
 2. Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của chủ cơ sở bức xạ
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của người phụ trách an toàn bức xạ.
 4. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân (Do tổ chức được Bộ KHCN cấp phép đào tạo cấp (thời hạn trong 3 năm).
 5. Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất (Không áp dụng đối với cơ sở mới thành lập phòng X-Quang).
 6. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ (Thời hạn trong 5 năm).
*** Đối với trường hợp chưa cấp CCNVBX hoặc CCNVBX hết hạn
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh(BM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.doc).
 2. Phiếu Khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 3. 03 ảnh 3x4
 • ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ
 1. Phiếu Khai báo nhân viên bức xạ.
 2. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của nhân viên X-quang.
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân.
 4. Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất (Không áp dụng đối với cơ sở mới thành lập phòng X-Quang)
  Bản sao Quyết định bổ nhiệm phụ trách nhân viên bức xạ (QDbonhiem_PTATBX.docQDbonhiem_PTATBX.doc).
Top of Page
Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép
 • ĐỐI VỚI CƠ SỞ
 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán.(BM01-QLC-03_GiahanGP.doc)
 2. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán(BM01-QLC-05_KhaibaoThietbi.docBM01-QLC-05_KhaibaoThietbi.doc)
 3. Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán, thời gian kiểm định không quá 12 tháng (Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép).
 4. Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ (Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép).
 5. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang (PL01-QLC-02_HuongdandanhgiaATBX.doc )
 • ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ
*** Đối với trường hợp thay đổi nhân viên phụ trách ATBX hoặc chứng chỉ nhân viên bức xạ đã hết hạn
 1. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ.(BM01-QLC-06_KhaibaoPhutrach.doc )
 2. Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của chủ cơ sở bức xạ
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của người phụ trách an toàn bức xạ.
 4. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân (Do tổ chức được Bộ KHCN cấp phép đào tạo cấp (thời hạn trong 3 năm).
 5. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh (BM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.doc).
 6. Phiếu Khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 7. 03 ảnh 3x4.
***
 1. Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất.
 2. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ (Còn thời hạn trong 5 năm).
 • ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ
*** Đối với trường hợp thay đổi nhân viên phụ trách ATBX
 1. Phiếu Khai báo nhân viên bức xạ.(BM01-QLC-06_KhaibaoPhutrach.doc)
 2. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của nhân viên X-quang.
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân.
***
 1. Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất.
  Bản sao Quyết định bổ nhiệm phụ trách nhân viên bức xạ (QDbonhiem_PTATBX.docQDbonhiem_PTATBX.doc).
Top of Page
Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép
 1. Đơn đề nghị sửa đổi (BM01-QLC-04_DieuchinhGP.doc)
 2. Bản gốc giấy phép cần sửa đổi.
 • Trường hợp giảm số lượng máy x-quang
 1. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán (BM01-QLC-05_KhaibaoThietbi.doc)
 2. Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán, thời gian kiểm định không quá 12 tháng (Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép).
 3. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang (PL01-QLC-02_HuongdandanhgiaATBX.doc).
 • Trường hợp thay đổi nhân viên phụ trách an toàn bức xạ
***Đối với trường hợp thay đổi nhân viên phụ trách ATBX
 1. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (BM01-QLC-06_KhaibaoPhutrach.doc).
 2. Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của chủ cơ sở bức xạ.
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của người phụ trách an toàn bức xạ.
 4. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân.
***
 1. Phiếu Khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 2. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh (BM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.doc).
 3. 03 ảnh 3x4.
 4. Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ.
 5. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang (PL01-QLC-02_HuongdandanhgiaATBX.doc).
 • Trường hợp thay đổi nhân viên bức xạ
***Đối với trường hợp thay đổi nhân viên bức xạ.
 1. Phiếu Khai báo nhân viên bức xạ(BM01-QLC-06_KhaibaoPhutrach.doc).
 2. Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của nhân viên X-quang.
 3. Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân.
***
 1. Phiếu Khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 2. Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ.
 • Trường hợp thay đổi tên cơ sở
 1. Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán đã được điều chỉnh tên cơ sở.
 2. Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ đã được điều chỉnh tên cơ sở.
 3. Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề đã được điều chỉnh tên cơ sở.
 4. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh - Điều chỉnh lại tên đơn vị trong chứng chỉ nhân viên bức xạ (BM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.doc).
 5. 03 ảnh 3x4.
 6. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang (PL01-QLC-02_HuongdandanhgiaATBX.doc).
  Bản sao Quyết định bổ nhiệm phụ trách nhân viên bức xạ (QDbonhiem_PTATBX.docQDbonhiem_PTATBX.doc).
Top of Page
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép
 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (BM01-QLC-10_Denghicaplai.docBM01-QLC-10_Denghicaplai.doc)
 2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép hoặc Giấy phép cũ bị rách, nát.
  Bản sao Quyết định bổ nhiệm phụ trách nhân viên bức xạ (QDbonhiem_PTATBX.docQDbonhiem_PTATBX.doc).
Top of Page
Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh(BM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.docBM01-QLC-12_Denghicap ccnhanvien buc xa.doc)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo ATBX (Do tổ chức/ Công ty được Bộ KHCN cấp phép).
 3. Bản sao văn bằng, chứng chi chuyên môn phù hợp với công việc đang đảm nhiệm.
 4. Phiếu Khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 5. 03 ảnh 3x4
 6. Quyết định bổ nhiệm phụ trách ATBX
  Bản sao Quyết định bổ nhiệm phụ trách nhân viên bức xạ (QDbonhiem_PTATBX.docQDbonhiem_PTATBX.doc).
Top of Page
Phòng Quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822297 - 8180 - 8181; - Fax: 0251.3825585